Darshana

Resident Meditation Teacher

Tara Maniar

Visiting Teacher (Canada)

Gayatri Yogacharya

Resident Yoga Teacher

Krishnapriya

Resident Yoga Teacher

Ganga Nandini

Resident Yoga Teacher

Dr. Indu Sharma

Resident Yoga Teacher